logo
logo
Etusivu Toiminta Julkaisut Kuvagalleria Yhdistys Linkkejä

Vammalan Seudun Sukututkijat r.y.

SÄÄNNÖT


1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vammalan seudun Sukututkijat ja sen kotipaikka on Vammalan kaupunki.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Vammalan seudulla toimivien sukututkijoiden yhdyssiteenä ja opastaa jäseniä sukututkimuksessa sekä edistää sukututkimusharrastuksia.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää tiedotus- ja neuvontatilaisuuksia, sukututkijatapaamisia esitelmineen, seminaareja ja muuta vastaavaa sukututkimusta edistävää toimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3 § Yhdistyksen jäsenet

Yhdistyksen jäsenet ovat vuosi-, ainais- ja kunniajäseniä.

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ja sen säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Ainaisjäseneksi voi liittyä yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut ja sen säännöt hyväksyvä yksityinen henkilö sekä oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka haluaa ainaisjäsenmaksun maksaa. Ainaisjäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus kirjallisen hakemuksen perusteella.

Kunniajäseneksi voi yhdistys kokouksessaan kutsua sen tarkoitusperiä edistäneen henkilön, jolle yhdistys tällä tavoin haluaa osoittaa erikoista tunnustusta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Yhdistyksellä on oikeus katsoa jäsenen eronneen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksut kahden viimeisen tilikauden ajalta. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


4 § Jäsenmaksu

Vuosijäseniltä kannettavan vuotuisen jäsenmaksun ja ainaisjäsenien ainaisjäsenmaksun suuruuden päättää vuosikokous. Kunniajäsenet ovat vapautetut jäsenmaksusta.


5 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja sekä kuusi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen vähintään kolmen sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja heidän joukossaan, ollessa läsnä.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajan mielipide ratkaisee äänten mennessä tasan, vaaleissa kuitenkin arpa.


6 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.


7 § Tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien toimikausi on vuosikokousten välinen aika.


8 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistys kokoontuu hallituksen kutsusta. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään yhtä viikkoa ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla se vuosikokouksen määräämissä sanomalehdissä.


9 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti pyytää. Kokous on kutsuttava viikon kuluessa pyynnön esittämisestä.

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen päätettäväksi, hänen on ilmoitettava siitä hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Jokaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.


10 § Vuosikokoukset

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi äänten laskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 • Päätetään jäsen- ja ainaisjäsenmaksun suuruus
 • Vahvistetaan seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja
 • Valitaan hallitukseen kuusi jäsentä
 • Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 • Määrätään, mitä näissä säännöissä määrättyä kokouskutsujen ilmoitustapaa seuraavana vuonna on käytettävä ja missä lehdissä kokouskutsut on julkaistava, jos sanomalehti-ilmoitustapaa käytetään. Samoin määrätään, miten muut tiedonannot toimitetaan jäsenille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja kokoukselle esitetyt asiat.


11 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan yhdistyksen tarkoitusten edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi toimitaan varojen suhteen samalla tavalla.


12 § Yhdistyslaki

Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan muilta osin voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.


×